Kategorier
FitnessFiurens Inspirasjon og motivasjon

Hvordan får vi til en effektiv og respektfull kommunikasjon?

 

Da jeg tok min utdannelse innen helseadministrasjon med operativ ledelse i avsluttende semester, var det flere temaer som er viktige å ta med seg i livet. Deriblant effektiv og respektfull kommunikasjon.
Veien til forståelse går som vi alle vet gjennom kommunikasjon. Det handler om å forstå og bli forstått. Begrepet kommunikasjon stammer fra det latinske ”communicare” som betyr ”å gjøre noe felles”, ”ha forbindelse med”. Kommunikasjonsbegrepet brukes om en rekke fenomener. Fra individuelle samtaler, til mer omfattende gruppeprosesser og er helt uavhengig av kjønn, alder eller kultur. I begrepet relasjon (som betegner at man står i forbindelse med en annen) kommuniserer vi på forskjellige måter:

Nonverbal kommunikasjon  er det som skjer mellom mennesker ved hjelp av andre kanaler og koder enn de språklige. Det sies at språket utgjør kun en tredjedel av menneskers kommunikasjon, så man skal ikke undervurdere den nonverbale betydningen for utvikling av tillit og forståelse. Det er viktig at vi forstår viktigheten av nonverbal kommunikasjon for å kunne fange opp det non-verbale i et menneske.
Her er det flere forskjellige måter å uttrykke seg på:
⦁ Blikk og øyekontakt
⦁ Ansiktsuttrykk
⦁ Stemme, tonefall og volum
⦁ Hodebevegelser
⦁ Bevegelser av armer, hender og føtter
⦁ Kroppsbevegelser og stillinger
⦁ Personlig rom og samhandlings avstand
⦁ Fysisk berøring
⦁ Taushet
Ansiktsuttrykk er den viktigste innen nonverbal kommunikasjon. Det viser følelser som glede, sorg, overraskelse, angst, sinne og avsky. Ansikts mimikken vår blir synkronisert med talen og forteller meningsinnholdet i det vi sier. Vi har en enorm variasjonsbredde av ulike språk og dialekter når det gjelder tonefall og språkrytme. Meningsinnholdet kan ha forskjellige nyanser og dermed gi ulike tolkninger av budskapet for mottaker. Øyene og området rundt står sentralt i ansiktets minespill. Det er veldig viktig med øyekontakt for en mellommenneskelig samhandling. Adferden kan ha ulike oppfatninger. Kroppsspråk, hodebevegelser, armer og hender uttrykker også informasjon om våre meninger, holdninger og følelser. I fysisk berøring inngår kvaliteter som varme, trygghet, ømhet eller avsky. Huden er det mest sensitive organet vi har og en meget intim sone. Ikke alle setter pris på berøring, og kan for noen kanskje oppfattes som truende.

Så har vi den verbale kommunikasjonen  som utføres språklig, enten muntlig eller skriftlig. Det verbale språket er et enestående og sofistikert kommunikasjonssystem, og et nødvendig redskap for formidling av informasjon, tanker, ideer og meninger. Til tross for den språklige strukturelle likheten, gir vi alle våre personlige uttrykk. Ord kan tolkes og brukes på ulike vis og gir opplevelsen av budskapet en sammenheng på grunnlag av hvilket tonefall, volum og nonverbale signaler som uttrykkes.

Terapeutisk kommunikasjon dekker derimot ulike begreper som effektiv-, hensiktsmessig-, målrettet -, og estetisk kommunikasjon. Det bygger på at man betrakter alle mennesker som selvstendige, handlende og aktive. Man må kunne forstå og fortolke situasjonen slik at det blir et subjekt -subjekt-forhold. I en terapeutisk relasjon er det noen grunnleggende trekk som det er verdt å understreke:
⦁ Oppmerksomhet – som viser til hvordan vi på en hensiktsmessig måte orienterer oss . Hvordan vi fester blikket, bruker kroppsspråket, tar oss tid.
⦁ Lytting – som viser til vår evne til å fange opp og forstå medmenneskets budskap, både den verbale og den non-verbale informasjonen.
⦁ Empati – som i denne forbindelse viser våre evner og ferdigheter til å formidle forståelse, skape innlevelse, samt en forståelse for hva medmennesket ønsker å formidle. I tillegg også kunne gi denne forståelsen tilbake slik at man opplever seg forstått og respektert.
⦁ Utforsking – dreier seg om hvordan vi klarer å finne fram til/utforske tanker, opplevelser, følelser og atferd hos medmennesker. Hvordan vi benytter oss av dette videre i vårt ”terapeutiske” arbeid og utviklingen av nye perspektiver.

Med profesjonell kommunikasjon kan man oppleve å komme tett inn på mennesker i ulike livssituasjoner eller faser. Kunnskaper og ferdigheter i profesjonell kommunikasjon er derfor viktig i møtet med slike situasjoner. Det vil skape god kontakt med den/de aktuelle slik at du kan være tilstede på en best mulig måte. Profesjonell kommunikasjon skal være preget av gjensidig respekt, toleranse og anerkjennelse. Holdningene og menneskesynet ditt påvirker måten du kommuniserer på. Respekt handler om å gi andre mulighet til å være seg selv med sine svakheter og styrke. Det handler også om å lytte til det andre sier og prøve å forstå situasjonen ut fra deres ståsted. Toleranse går ut på å respektere ulikhetene i livsstil, meninger, religion osv. Man kan være uenig men likevel tolerere andres ståsted.
Gode profesjonelle samtaleferdigheter er viktig for å kunne forstå den andre personen. Det medvirker også til en trygghet i vanskelige samtalesituasjoner, som i større grad vil få frem helhetslinjer og detaljer for planlegging av best mulig tiltak.

Hensikten er å skape god kontakt. Evnen og viljen til å realisere profesjonens målsettinger er karakteristisk for en profesjonell holdning. Det innebærer å bruke kompetansen og erfaringen sin fullt ut for å ivareta dette til sitt ytterste. Profesjonell kommunikasjon kan kjennetegnes ved fire hovedpunkter:
⦁ Kunnskap og ferdigheter – Her er det et nært samspill mellom kunnskap og kommunikasjon. Man bør derfor vite hvorfor og hvordan, samt kunne informere tydelig og konkret.
⦁ Etikk – Etiske dilemmaer dukker stadig opp. Da er det viktig å finne et godt balanseforhold mellom frihet, hjelp og tvang. Man må også ha evnen til å kunne fortelle om dårlige nyheter på en direkte, skånsom og respektfull måte. Etisk refleksjon er en viktig kvalitet.
⦁ Empati – Ha evne til å kunne lytte til, sette seg inn i og forstå andres følelser og reaksjoner. Empati og respekt er kanskje de viktigste grunnlagene for god kommunikasjon.
⦁ Målorientering.

En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt. Holdninger deles også inn i 3 personlighetstyper avhengig av settingen. Det er viktig at man er oppmerksom på hvilke holdninger man har og hvordan holdningene påvirker samspillet mellom meg og medmennesker.
⦁ Den vanskeligste personligheten som omfatter verdisyn, normer og regler. Kan omfatte; kommandør, bestemmer, hjelpsomme, kontrollerende, autoritær. Bedre å være den snille typen – ikke autoritære typen.
⦁ Den rasjonelle og reflekterte med bevisst og logisk tenking. Den litt for kjappe til å ta avgjørelser. Kan også omfatte problemløsning og kreativitet.
⦁ Den lille professoren. ”Dette kan jeg”, kreativ, lyttende, naturlige og åpne. Har løsninger selv om dem ikke alltid er like bra, Er oppdragere som gjør som de blir bedt om, i det minste forsøker, kan også være sutrete.

Karisma er et ”språk” for respektfull kommunikasjon i gode relasjoner. Selv om det er vanskelig å definere karisma nøyaktig, benyttes den ofte for å beskrive en personlighet som synes å ha en tilsynelatende «overnaturlig» god evne til å sjarmere, fenge, overtale, inspirere, lede og/eller påvirke andre mennesker. Positiv karisma referer ofte til spesielle kvaliteter hos mennesker som lett tiltrekker seg oppmerksomhet og beundring i ens personlighet og opptreden. Karismatiske mennesker fremkaller ofte sterke følelser hos andre mennesker og selv har en uvanlig beherskelse, ro, trygghet, selvsikkerhet, dominans, autoritet og fokus. Dette resulterer ofte i en særdeles god og respektfull kommunikasjon. Karisma er viktige egenskaper som kan læres.

Enkle grep som å huske navn og bruke disse gir en god start på respektfull kommunikasjon. Bruk gjerne håndhilsning om det lar seg gjøre. Ikke glemme å prate med personen i rullestolen, mange prater kun med den som triller. Hjelp den gamle i døra.
Jo mer oppmerksomhet man gir, jo mer får man tilbake.
Gå inn å snu situasjonen til noe positivt når man ser sorg, krise eller bekymring– gi skryt eller noe for å oppmuntre dem som da mest sannsynlig ikke har det så bra med seg selv.
Ærlighet varer alltid lengst!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *